+420 226 522 522

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Masák & Partner si zakládá na korektních a transparentních vztazích se svými smluvními partnery a zejména se svými klienty. V tomto ohledu je pro nás ochrana osobních údajů velmi důležitá. Účelem tohoto shrnutí je seznámit klienty a další fyzické osoby s důvody, pro které Masák & Partner shromažďuje a spravuje osobní údaje, se způsoby, jakým Masák & Partner tyto citlivé údaje chrání a zabezpečuje a konečně s právy, které každý subjekt údajů ve vztahu ke svým osobním údajům má a se způsoby jejich ochrany.

Níže si dovolujeme uvést informace o zpracování osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

S ohledem na změny právních předpisů v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů je tento dokument průběžně doplňován a aktualizován. Pokud by Vám cokoliv z tohoto dokumentu nebylo jasné nebo byste potřebovali jakékoliv vysvětlení, rádi Vám takové vysvětlení poskytneme. 

 1. Informace o správci osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých osobami, subjekty osobních údajů, je společnost Masák & Partner, s. r. o., se sídlem Praha 6, Rooseveltova 575/39, PSČ 160 00, IČO 270 86 631, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95239 (dále jen „MP“), a další společnosti, které náleží do skupiny podnikatelské skupiny Masák & Partner (dále jen „Skupina MP“) nebo které realizují jednotlivé nemovitostní projekty (každá dále jen „Projektová společnost“; MP a Projektová společnost dále jen „Správce“). Správce informuje o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů Správcem.

Seznam společných Správců:

MP HoldCo s.r.o.

MPG Alternativní fond Alfa s.r.o.

MP Kolbenka HoldCo s.r.o.

MP Kolbenka s.r.o.

Masák & Partner Group, a.s.

Prime Company s.r.o.

Halie Property s.r.o.

Merea Property s.r.o.

Prime Build a.s.

MPG Alternativní fond Beta s.r.o.

Primátorská Property Gamma s.r.o.

Masák & Partner, s.r.o.

Masák & Partner památky s.r.o.

 1. Osobní údaje – účel, rozsah a doba jejich zpracování

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s českými právními předpisy a s právními předpisy Evropské unie, zejména v souladu s články 5, 6, 25 a 32 Nařízení a se Zákonem. S osobními údaji nakládá Správce s řádnou péčí a chrání je v maximální možné míře, která odpovídá aktuální úrovni dostupných technických prostředků; každý Správce v tomto ohledu přijal náležitá technická a jiná opatření k zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze za stanoveným účelem v dále uvedeném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou, nebo dobu vyplývajících z uzavřených smluv či případně vyplývající z příslušných právních předpisů.

Osobní údaje zpracovává a uchovává Správce v rozsahu nezbytném pro řádné plnění smluv uzavřených mezi správcem a subjekty osobních údajů, pro účely realizace právního vztahu mezi správcem a subjekty osobních údajů obsažených v příslušné smlouvě a pro správu vztahu se subjektem osobních údajů a pro uskutečňování podnikatelské činnosti Správce. Ve vztahu ke klientům se jedná například o smlouvy uzavírané v souvislosti s jednotlivými nemovitostními projekty, jako např. rezervační smlouvy, budoucí kupní smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy pro vypořádání kupní ceny (úschova). Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uskutečnění činností, k nimž dává subjekt osobních údajů svůj souhlas, či pro uzavření a splnění smlouvy nebo pro provedení opatření před jejím uzavřením a bez jejich sdělení nelze tato jednání učinit.

Správce zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, jakož i na základě oprávněných zájmů svých partnerů a společností ze Skupiny MP, pokud tyto zájmy nejsou převáženy zájmy, právy či svobodami subjektu údajů. Správce dále zpracovává osobní údaje pro analýzu a zlepšení kvality svých služeb a produktů, služeb a produktů společností ze Skupiny MP, pro analýzu a průzkum trhu. Správce bude využívat osobní údaje pro vytvoření relevantních propagačních akcí a nabídky produktů a služeb společností Skupiny MP.

Správce zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů.

Správce získává osobní údaje přímo od subjektů osobních údajů, výjimečně od třetích osob, a to osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické či listinné pošty. Pro účely, pro které byly zveřejněny či poskytnuty, dále Správce získává osobní údaje z veřejných rejstříků a seznamů, z dalších veřejně dostupných evidencí vedených subjekty veřejného či soukromého práva, od orgánů veřejné moci atd.

S ohledem na výše uvedené Správce zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely, pro něž jsou osobní údaje určeny:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém mu byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které Správce shromáždil jinak, a zpracovává je v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením a Zákonem, či k plnění zákonných či smluvních povinností Správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:

 1. Osobní údaje – předávání do třetích zemí, automatizované rozhodování

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje rovněž nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování.

 1. Kamerové systémy

Prostory sídla a provozoven Správce mohou být sledovány kamerovým systémem, přičemž v takovém případě o tom budou návštěvníci sídla a provozoven informováni. Účelem zpracování osobních údajů je sledování vymezených prostor. Zpracování probíhá dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, kdy souhlas subjektu údajů není třeba, jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí osoby, a aby byly chráněny zájmy a základní práva a svobody subjektu údajů. Oprávněnými zájmy Správce a třetích osob je ochrana majetku společností ze Skupiny MP, ochrana zájmů Správce a ochrana osob nacházejících se v monitorovaných prostorech, prověření průběhu skutkového děje na pracovišti, vzniku škody, prověření okolnosti odcizení věcí z pracoviště, vniknutí cizí osoby atd. Záznamy z kamerového systému jsou dočasně uchovávány a poté jsou v automaticky přepisovány. Nejsou pořizovány zvukové záznamy, stejně tak není používán software k porovnávání některých biometrických charakteristik subjektu údajů.

V některých rezidenčních projektech Projektových společností, mohou být instalovány kamerové systémy, o jejichž parametrech a umístění jsou informováni klienti při koupi jednotlivých jednotek, následně pak prostřednictvím příslušných společenství vlastníků či správce bytového domu. Návštěvníci budovy budou v takovém případě o monitoringu informování prostřednictvím piktogramů a cedulí umístěných u vchodů.

 1. Cookies
  • Co to jsou „cookies“

Jako cookies jsou označovány malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory pro váš webový prohlížeč, ať už na Vašem počítači či mobilním zařízení. Soubor cookie obsahuje anonymní informace a je odesílán ze serveru webových stránek, které prohlížíte, do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Cookies mohou být nastaveny webovými stránkami, které navštěvujete, nebo osobou, která není vlastníkem takto navštívených webových stránek (např. nezávislou analytickou společností či jinými webovými stránkami, které spouštějí obsah na stránce, kterou si prohlížíte). Webové stránky, které navštěvujete, mohou také zahrnovat obsah vložený z jiných webových stránek a tyto stránky mohou rovněž nastavit své vlastní cookies. Webové stránky mohou používat reklamní sítě třetí osoby k poskytování cílené reklamy. Tyto cookies mohou mít možnost sledovat Vaše prohlížení různých stránek.

Cookies lze základním způsobem rozdělit podle toho, kdo cookies na webové stránce umísťuje a kdo následně využívá. Takto lze rozdělit cookies na:

Cookies využívaná na našich webových stránkách lze rovněž rozdělit jako:

Pomocí cookies Správce měří a analyzuje, jak příslušné webové stránky využíváte a přizpůsobujeme Vám jejich obsah a nabídku. Dále je Správce využívá v remarketingu a při cílení na tematické seznamy uživatelů. V obou případech jde o anonymizované cílení bez propojení na konkrétní uživatele. Cookies tak Správci slouží ke zlepšení Vašich uživatelských zkušeností tak, že webovým stránkám umožní, aby Vás identifikovaly ať již během Vaší návštěvy nebo pro opakované návštěvy. Soubory cookies mohou být nutné pro Váš efektivní pohyb po webových stránkách nebo pro poskytnutí některých základních funkcí webových stránek, zlepšují funkce našich webových stránek (např. uložením vašich preferencí a voleb) a umožňují nám poskytovat Vám personalizované prostředí a v neposlední řadě nám pomáhat zlepšit výkonnost našich webových stránek. Naše webové stránky rovněž mohou používat cookies pro cílenou reklamu, tedy k zajištění, že zobrazovaná reklama bude pro Vás relevantní. Tyto reklamní cookies jsou cookies třetích osob umístěných na našich webových stránkách s naším souhlasem.

Používání souborů cookies pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek, jejich přizpůsobení pro Vaše potřeby a personalizaci a zobrazování cílených relevantních reklam vnímáme jako náš „oprávněný zájem správce”. K používání dalších souborů cookie dáváte Správci souhlas nastavením svého prohlížeče.

Souhlas s umístěním souborů cookies je ze strany subjektů osobních údajů zcela dobrovolný. Cookies si můžete sami spravovat v rámci svého webového prohlížeče. Je možné jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org.

V rámci našich webových stránek bychom Vás rádi informovali o používání následujících souborů cookies Správcem:

Název

Účel

Zpracovatel

Google Adwords

cílená reklama

Google LLC

Google Analytics

analýza chování na webu

Google LLC

Google Tag Manager

správa Google aplikací

Google LLC

Facebook

cílená reklama

Facebook, Inc.

Sklik

cílená reklama

Seznam.cz, a. s.

 

 1. Práva subjektů údajů

Subjekty, jejich osobní údaje jsou zpracovávány, mají dle právních předpisů včetně Nařízení a Zákona, řadu práv. Tato práva zahrnují právo odvolat souhlas, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu či výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést proti zpracování osobních údajů námitku.

Svá práva související se zpracováním osobních údajů můžete jako subjekt údajů kdykoli uplatnit kontaktováním Správce. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů. Kontaktní údaje na oba subjekty jsou uvedeny v bodě 7 níže.

 

Právo odvolat souhlas představuje Vaše právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu. Můžete tak učinit kdykoli písemně na kontaktech Správce uvedených pod bodem 7.1 níže, a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi Vámi a Správcem.

Na základě odvolání souhlasu Správce nadále nebude Vaše osobní údaje zpracovávat. Odvolání souhlasu nicméně nezakládá povinnost Správce smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel splnění smlouvy uzavřené s Vámi. Odvoláním Vašeho souhlasu také není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům představuje Vaše právo vyžadovat od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje zpracovává, máte právo je od něj získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.

Právo na opravu zakládá Vaše právo požadovat po Správci, aby opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Správce je takové žádosti povinen vyhovět bez zbytečného odkladu. V tomto ohledu máte také, s přihlédnutím k účelům zpracování osobních údajů, právo na doplnění případně neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz je Vaším právem požadovat (a povinností Správce tak učinit) zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává. Toto právo lze uplatnit v případě, že dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

Podmínky, které jsou pro výmaz osobních údajů uvedeny výše, se však neuplatní v případě, že je zpracování osobních údajů nezbytné:

Právo na omezení zpracování osobních údajů je Vaším právem požadovat po Správci (a Správce má povinnost takové žádosti vyhovět), aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

V případě, že na základě některého z výše uvedených důvodů bylo zpracování osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany třetí osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie. O zrušení omezení zpracování osobních údajů je Správce povinen Vás předem informovat.

Právo na přenositelnost údajů je Vaším právem spočívajícím v získání Vašich osobních údajů, jež jste Správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že:

V takovém případě máte právo na to, aby Správce Vaše osobní údaje předal přímo jinému správci, za podmínky, že takové předání je objektivně technicky možné. Právo na přenositelnost nelze uplatnit na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (včetně profilování) znamená, že pokud tohoto práva využijete, Správce nebude dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokáže závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále může Správce takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, není třeba oprávněné důvody Správce zkoumat vůbec.

 1. Kontakty
  • Kontaktní údaje Správce

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na zástupce Správce pro oblast osobních údajů na poštovní adrese Masák & Partner, s. r. o., Praha 6, Na baště sv. Ludmily 253/1, PSČ 160 00, e-mailem na adrese info@loftykolbenova.cz nebo telefonicky na č. +420 770 153 233. Správce může za vyřízení žádosti účtovat poplatek, pouze pokud to dovolují příslušné právní předpisy.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz, tel.:234 665 111.

3+KK s parkovánímNabídka bytů
Vzorový byt

Zaujaly vás Lofty Kolbenova?

Rádi vás provedeme naším unikátním konceptem bydlení. Zanechte nám svůj kontakt a my se co nejdříve ozveme.

* povinné

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.